Algemene Voorwaarden & Park-, Baan- en Veldreglement

 

RACKETSPORTSCHIEDAM

ALGEMENE VOORWAARDEN & PARK-, BAAN- EN VELDREGLEMENT 

Artikel 1 Algemeen 

 • Deze algemene voorwaarden en reglementen zijn van toepassing op iedere overeenkomst, hierna te noemen: ‘de overeenkomst’ tussen RacketSportSchiedam en de gebruiker van RacketSportSchiedam hierna te noemen: ‘gebruiker’ of diens wettelijke vertegenwoordiger namens de minderjarige gebruiker. Ook zijn de algemene voorwaarden en reglementen van toepassing op personen die weliswaar (nog) geen gebruiker zijn, doch wel deelnemen aan een door of namens RacketSportSchiedam of een gebruiker georganiseerde activiteit.  
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden en reglementen volledig van toepassing. RacketSportSchiedam en de gebruiker zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 
 • Indien zich tussen RacketSportSchiedam en de gebruiker een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden en reglementen. 
 • Indien RacketSportSchiedam niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden en reglementen verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RacketSportSchiedam in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden en reglementen te verlangen. 
 • Indien tussen RacketSportSchiedam en de gebruiker uitzonderingen op deze algemene voorwaarden en reglementen worden bedongen, zijn deze uitzonderingen slechts rechtsgeldig, indien zij door RacketSportSchiedam schriftelijk en/of per email aan de gebruiker zijn bevestigd.  

Artikel 2 Overeenkomst  

 • Contractbaan Tennis- en Padel Indoor (herfst & winterseizoen): Een aanvraag voor een baan- of veldreservering voor (een deel van) een seizoen (de gebruiker wordt dan Contractant Tennis- of Padel Indoor) dient te geschieden middels het registratieformulier op de website van RacketSportSchiedam of middels een e-mail naar [email protected]lMeer informatie over een Contractbaan Tennis- en Padel Indoor is te vinden op de website van RacketSportSchiedam en raadpleeg de Specifieke Voorwaarden voor meer expliciete voorwaarden.
 • Maandlidmaatschappen: Een aanvraag voor een maandlidmaatschap dient te geschieden middels het registratieformulier op de website van RacketSportSchiedam. Meer informatie over de de verschillende maandlidmaatschappen is te vinden op de website van RacketSportSchiedam en raadpleeg de Specifieke Voorwaarden voor meer expliciete voorwaarden.    
 • Het RSS Membership: Het RSS-Membership vormt het basismaandlidmaatschap van alle maandlidmaatschappen bij RacketSportSchiedam. Een aanvraag voor het RSS-Membership dient te geschieden middels het registratieformulier op de website van RacketSportSchiedam. Meer informatie over het RSS-Membership is te vinden op de website van RacketSportSchiedam en raadpleeg de Specifieke Voorwaarden RSS-Membership voor meer expliciete voorwaarden.  
 • Losse baan- of veldhuur met maandlidmaatschap: Binnen een maandlidmaatschap dienen banen en velden zonder tussenkomst van RacketSportSchiedam te worden gereserveerd via de KNLTB ClubApp of achter de login op de website van RacketSportSchiedam. Om hier gebruik van te kunnen maken, zijn inloggegevens nodig die na registratie via een welkomste-mail volgen. Na een baan- of veldreservering volgt altijd een bevestigings-email met informatie voor alle deelnemende spelers.
 • Losse baan- of veldhuur zonder maandlidmaatschap: Buiten een maandlidmaatschap dienen banen en velden zonder tussenkomst van RacketSportSchiedam te worden geboekt via Tennisboeker.nl en Padelboeker.nl. Na een baan- of veldboeking volgt altijd een bevestigings-email met informatie voor de hoofdboeker.

Artikel 3 Betaling 

 • RacketSportSchiedam werkt m.b.t. de Contractbanen Tennis- of Padel Indoor met facturen. 
 • RacketSportSchiedam werkt m.b.t. de Maandlidmaatschappen met automatische incasso.  
 • RacketSportSchiedam werkt m.b.t. het reserveren of boeken van een betaalde baan of veld met een online reserveringssysteem waarbij er tijdens het boekingsproces voorafgaand aan het spelen, betaald dient te worden oftewel PAY FOR PLAY. 
 • RacketSportSchiedam behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen c.q. te indexeren. Aanpassingen zullen worden vermeld op de website van RacketSportSchiedam. 
 • Aan acties of aanbiedingen kunnen voor- en/of achteraf geen rechten worden ontleend. 

Artikel 4 Annulering en Verplaatsing

 • Losse baan- of veldhuur met maandlidmaatschap: 
  Het annuleren van een reservering waarvoor een betaling heeft plaatsgevonden, is mogelijk tot 24 uur voorafgaand aan de aanvangstijd. Een annulering van een dergelijke reservering binnen 24 uur voor aanvangstijd is niet mogelijk!
  Het annuleren van een reservering waarvoor geen betaling heeft plaatsgevonden, is mogelijk tot 24 uur voorafgaand aan de aanvangstijd. Een annulering van een dergelijke reservering binnen 24 uur voor aanvangstijd blijft tellen als een actieve reservering en kan invloed hebben op een volgende reservering!
  Uitzondering! Het annuleren van een reservering met enkel RSS Members met een Lidmaatschap Tennis Outdoor op een outdoor tennisbaan waarvoor dus geen betaling heeft plaatsgevonden, is mogelijk tot 6 uur voorafgaand aan de aanvangstijd. Een annulering van een dergelijke reservering binnen 6 uur voorafgaand aan de aanvangstijd blijft tellen als een actieve reservering en kan invloed hebben op een volgende reservering!
 • Losse baan- of veldhuur zonder maandlidmaatschap: Annuleren is niet mogelijk! Wel is het verplaatsen van een boeking bij serieuze overmacht mogelijk tot 48 uur voor aanvangstijd van de boeking. Een verplaatsing dient telefonisch te worden geregeld met een van onze medewerkers. Bij een verhindering binnen 48 uur voor aanvangstijd is het zelf andere spelers voor de geboekte baan regelen een optie.

Artikel 5 Gebruiks- en gedragsregels accommodatie 

 • De gebruiker, ouder/verzorger of andere begeleider van de gebruiker dient zich te houden aan de voor de accommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient tevens alle door RacketSportSchiedam en/of de medewerkers van RacketSportSchiedam gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. 
 • Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het eerste lid van dit artikel is omschreven kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst met de gebruiker, zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op terugbetaling van reeds betaalde gelden. 
 • De gebruiker van RacketSportSchiedam wordt geacht zich te realiseren dat het beoefenen van sport niet zonder risico is. Deelname hieraan binnen RacketSportSchiedam geschiedt voor eigen risico van de gebruiker. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen of hij lichamelijk en mentaal in staat is de betreffende racketsport te beoefenen. Bij twijfel dient door de gebruiker doktersadvies te worden ingewonnen. 
 • De gebruiker, ouders/verzorgers, andere begeleiders van de gebruiker en toeschouwers dienen schades in en om het park direct te melden bij een medewerker van RacketSportSchiedam. 
 • De gebruiker, ouders/verzorgers, andere begeleiders van de gebruiker en toeschouwers dienen zich op en rond de baan correct en sportief te gedragen. 
 • Ter voorkoming van blessures, vervuiling en slijtage van de ondergrond is het betreden of bespelen van de banen en velden alleen toegestaan met specifiek schoeisel. Wij adviseren voor padel indoor (kustgras) schoenen met omni- of visgraatzolen, voor tennis indoor (tapijt) schoenen met omni- of gladde zolen en voor tennis outdoor (smashcourt) schoenen met omni-of visgraatzolen. 
 • De gebruiker dient gekleed te zijn in gangbare kleding passend bij de sport. 
 • Het is in de padelhal toegestaan etenswaren en dranken te nuttigen. Glaswerk e.d. dient te worden teruggebracht naar de bar.  
 • Het is in de tennishal toegestaan om een afsluitbare bidon of flesje mee te nemen. Het is echter niet toegestaan etenswaren en andere dranken de tennishal mee in te nemen.
 • De banen en velden dienen correct en tijdig te worden betreden en verlaten. 
 • De outdoor tennisbanen dienen na gebruik gesleept te worden. 
 • Het spelen met ballen buiten de banen is ongewenst met uitzondering van de outdoor oefenkooi en de indoor Playce Padel. 
 • Het beklimmen van afrasteringen is verboden. 
 • De gebruiker, ouders/verzorgers, andere begeleiders van de gebruiker en toeschouwers dienen al het klein afval op te ruimen en te deponeren in de daartoe aanwezige afvalbakken. Om vervuiling van de tennisbanen tegen te gaan is drinken op de banen of velden uitsluitend toegestaan uit bidons en/of afsluitbare kunststof flessen. 
 • De gebruiker, ouders/verzorgers, andere begeleiders van de gebruiker en toeschouwers dienen de groundsmen alle gelegenheid te geven voor het onderhouden van de banen wanneer hij dit nodig acht. 
 • De gebruiker, ouders/verzorgers, andere begeleiders van de gebruiker en toeschouwers zijn verplicht fietsen en auto’s te parkeren op de aangegeven plaatsen. 
 • Meegebrachte honden zijn buiten welkom mits ze aangelijnd zijn en geen overlast veroorzaken. 
 • Roken is niet gewenst en in alle binnenruimtes verboden.  

Artikel 6 Aansprakelijkheid en schade aan eigendommen 

 • De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die mogelijke schades die kunnen ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van RacketSportSchiedam dekt, zoals een zorgverzekering met aanvullende dekking en een aansprakelijkheidsverzekering voor schades die de gebruiker aan een derde berokkent. RacketSportSchiedam is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de gebruiker en/of een derde mocht lijden door of ten gevolge van het gebruik van RacketSportSchiedam en/of de deelname aan een activiteiten.
 • Deze exoneratie van aansprakelijkheid geldt niet alleen voor kleinere schades, doch uitdrukkelijk ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van ernstig letsel of overlijden. 
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van RacketSportSchiedam voor schade van een gebruiker of een derde in rechte aangenomen wordt, blijft de verplichting van RacketSportSchiedam tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van RacketSportSchiedam ter zake van die schade uitkeert. 
 • Zoals reeds in lid 1 aangehaald, dient de gebruiker zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van materiële en immateriële schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door zijn gebruik van RacketSportSchiedam. 
 • De gebruiker verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de activiteit(en) waaraan hij of zij deelneemt. 
 • De gebruiker vrijwaart RacketSportSchiedam voor iedere aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de gebruiker toe te rekenen doen of nalaten ten aanzien van het gebruik van RacketSportSchiedam en/of de activiteiten van RacketSportSchiedam waaraan zij deelnemen. 
 • Schade aan RacketSportSchiedam of aan bezittingen van RacketSportSchiedam toegebracht door een gebruiker of mede veroorzaakt door een gebruiker, wordt door RacketSportSchiedam geheel of gedeeltelijk op die gebruiker verhaald, tenzij RacketSportSchiedam daarvan afziet. 
 • Bij gebruik door meerdere personen tegelijk zijn deze hoofdelijk aansprakelijk. 
 • RacketSportSchiedam draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van gebruikers en/of derden die op het park aanwezig zijn. Tevens is RacketSportSchiedam niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen van de gebruiker behoudens het geval dat deze schade het directe gevolg is van aan RacketSportSchiedam toe te rekenen opzet of grove schuld.  

Artikel 7 Privacy Statement

 • RacketSportSchiedam verzamelt voor administratieve doeleinden gegevens over de gebruiker, waaronder persoonsgegevens, welke worden opgeslagen in de centrale administratie van RacketSportSchiedam. 
 • RacketSportSchiedam verstrekt geen informatie of persoonsgegevens aan derden met uitzondering van een aantal in het Privacy Statement van RacketSportSchiedam genoemde partijen.
 • Meer informatie is te vinden in het Privacy Statement van RacketSportSchiedam.

Artikel 8 Overmacht

 • RacketSportSchiedam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de gebruiker indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RacketSportSchiedam geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RacketSportSchiedam niet in staat is, zijn verplichtingen na te komen. RacketSportSchiedam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat RacketSportSchiedam zijn verbintenis had moeten nakomen.   

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen 

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RacketSportSchiedam partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 • Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst worden door de bevoegde Nederlandse rechter beslecht. 
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij overleg hebben gevoerd teneinde een geschil in onderling overleg te beslechten.  

Artikel 10 Vindplaats en wijziging van de algemene (en specifieke) voorwaarden en reglement

 • Deze voorwaarden en reglement zijn gepubliceerd op de website van RacketSportSchiedam en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Als een baan- of veld wordt gehuurd, dient men deze algemene voorwaarden en reglement voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst te accepteren. Deze maken alsdan integraal onderdeel uit van de overeenkomst. 
 • Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden en reglement, zoals zij gepubliceerd zijn op de website van RacketSportSchiedam. 
 • Na een betaling is de overeenkomst gesloten en verklaart de gebruiker zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de geldende algemene (en mogelijk specifieke) voorwaarden en reglement. RacketSportSchiedam is gerechtigd de algemene (en speciefieke) voorwaarden en reglementen te wijzigen. RacketSportSchiedam zal in voorkomende gevallen tijdig de nieuwe algemene (en specifiek) voorwaarden en reglement ter beschikking stellen.  

Deze algemene voorwaarden en reglement zijn vastgesteld en in werking getreden op 01-01-2021