Privacy Statement

 

RACKETSPORTSCHIEDAM

PRIVACY STATEMENT   

Algemeen 

RacketSportSchiedam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RacketSportSchiedam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement; 
 • Uw persoonsgegevens verwerken, enkel beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.  

Als RacketSportSchiedam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.  

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van members/leden worden door RacketSportSchiedam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  

 • Administratieve doeleinden; 
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; 
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.  

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De overeengekomen opdracht, schriftelijke registratie voor het RSS Membership/de Maand-Lidmaatschappen.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RacketSportSchiedam de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Pasfoto; 
 • E-mailadres; 
 • Telefoonnummer; 
 • Geslacht; 
 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Voorletters; 
 • Bedrijfsnaam;
 • Geboortedatum; 
 • Nationaliteit; 
 • Adresgegevens; 
 • Betalingsgegevens (IBAN en Tenaamstelling); 
 • Bondsnummer; 
 • Speelsterkte; 
 • Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap(pen) en extra producten.  

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.  

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • Het verzorgen van het integrale online systeem; 
 • Het organiseren van lessen en andere les-gerelateerde activiteiten; 
 • Het organiseren van competities en andere verenigingsactiviteiten.  

Partijen die we inschakelen, zijn wettelijk verplicht om zich te houden aan de Europese wetgeving m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dienen dus uiterst zorgvuldig om te gaan met de verwerking van uw gegevens. Derde partijen treffen voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. 

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

Bewaartermijn 

RacketSportSchiedam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

Beveiliging 

RacketSportSchiedam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RacketSportSchiedam maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RacketSportSchiedam verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RacketSportSchiedam.   

Cookies  

RacketSportSchiedam gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.   

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.  

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

Vragen en/of opmerkingen 

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!  

Wijzigingen

RacketSportSchiedam behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen.  

Contactgegevens

RacketSportSchiedam 

Zoomweg 4  

3123 EP

Schiedam 

Tel: 010 – 470 66 83 

http://www.racketsportschiedam.nl

[email protected]