Specifieke Voorwaarden Contractbaan Padel Indoor

 

RACKETSPORTSCHIEDAM 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN CONTRACTBAAN PADEL INDOOR  2022-2023

🎾 De contractant krijgt een vaste indoor padelbaan toegewezen door RacketSportSchiedam in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 maart 2023 (winterseizoen) óf 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023 (jaarrond). Zondag 25 december, maandag 26 december, zaterdag 31 december en zondag 1 januari is het centrum gesloten.

🎾 Het aantal gehuurde baanuren dat van toepassing is in deze periode staat vermeld op de toegestuurde factuur.

🎾 Het management van RacketSportSchiedam behoudt zich het recht voor de baanindeling te wijzigen indien zij dat voor de goede gang van zaken noodzakelijk acht.

🎾 Het totale factuurbedrag dient uiterlijk binnen 1 week na dagtekening van de factuur te zijn voldaan op het rekeningnummer van RacketSportSchiedam. De betaling geldt tevens als bevestiging!

🎾 Het recht op spelen gaat na betaling in op de in de factuur genoemde startdatum van de seizoensperiode. 

🎾 Na het verstrijken van de betalingstermijn heeft RacketSportSchiedam het recht op verhuur aan anderen.

🎾 De huurperiode en toegekende padelbaan staan na betaling van de factuur vast en kunnen niet worden gewijzigd.

🎾 De contractant is verantwoordelijk voor correct gedrag van degenen die met hem/haar gebruik maken van het huurrecht en voor de naleving door hen van deze en de algemene voorwaarden.  

🎾 Het is toegestaan om andere spelers op de gehuurde baan op de gehuurde tijd te laten spelen. De huurder heeft niet het recht om niet benutte uren op een ander tijdstip inhalen.

🎾 Het is zonder schriftelijke toestemming van het management verboden om op de gehuurde padelbaan padeltrainingen/-lessen te geven of te ontvangen.  

🎾 Ter voorkoming van blessures, vervuiling en slijtage van de ondergrond is het betreden of bespelen van de padelbanen alleen toegestaan met specifiek, schoon en droog schoeisel. Wij adviseren schoenen met omni of visgraatzolen. 

🎾 Het is in tegenstelling tot de tennishal toegestaan om in de padelhal etenswaren en dranken te nuttigen. Glaswerk e.d. dient te worden teruggebracht naar de bar.    

🎾 In geval dat de indoor-accommodatie vanuit overheidswege moet worden gesloten, worden de gemiste uren gecompenseerd in tijd in de periode tot 1 september 2023 of worden verrekend in een volgend contract. Er zal in geen geval restitutie plaatsvinden. 

🎾 RacketSportSchiedam heeft het recht om maximaal 3x per seizoen de contractperiode te onderbreken t.b.v. toernooien en/of evenementen. De huurder zal voor deze niet beschikbare uren 100% gecompenseerd worden door middel van creditering of de door mogelijkheid om op een ander moment te komen spelen.

🎾 RacketSportSchiedam verplicht zich om minimaal 2 weken van tevoren een toernooi en/of evenement aan de huurder kenbaar te maken.

🎾 Bij een gelijkblijvende bedrijfsvoering van RacketSportSchiedam hebben contractanten het eerste recht om het contract in het volgende seizoen voort te zetten.  

🎾 Na betaling is de overeenkomst gesloten en verklaart de gebruiker/contractant zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de dan geldende algemene en specifieke voorwaarden en reglementen. 

Deze specifieke voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 1-6-2021