Specifieke Voorwaarden Maandlidmaatschappen Tennis Outdoor

 

RACKETSPORTSCHIEDAM 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN SENIOR-INTRODUCTIE-, SENIOR-FLEXIBEL- &

JUNIOR-FLEXIBEL-MAANDLIDMAATSCHAP TENNIS OUTDOOR (INCL. RSS MEMBERSHIP)  

🎾 Het registratieformulier en een daarbij behorend Maandlidmaatschap Tennis Outdoor is strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden.  

🎾 Een Maandlidmaatschap Tennis Outdoor wordt afgesloten voor onbepaalde tijd met een minimale lidmaatschapsduur van drie maanden. 

🎾 Een Senior-Introductie-Maandlidmaatschap Tennis Outdoor wordt afgesloten voor drie maanden. 

🎾 Een Senior-Introductie-Maandlidmaatschap Tennis Outdoor geldt alleen voor nieuwe leden en niet voor terugkerende leden.

🎾 Een Senior-Introductie-Maandlidmaatschap Tennis Outdoor gaat stilzwijgend over in een Senior Flexibel Maandlidmaatschap Tennis Outdoor. 

🎾 Een Maandlidmaatschap Tennis Outdoor begint altijd na het registratieproces. Indien bij registreren als startmoment de keuze "Meteen" is gemaakt, telt de lopende maand volledig mee. De ingangsdatum van het Maand-Lidmaatschap zal dan ook op de eerste van de lopende maand worden ingesteld. 

🎾 Een Maandlid Tennis Outdoor is automatisch RSS Member (Zie ook SPECIFIEKE VOORWAARDEN RSS MEMBERSHIP (INCL. RSS-KNLTB-MEMBERCARD))

🎾 Een Maandlid Tennis Outdoor betaalt geen extra kosten voor het RSS Membership. 

🎾 Een Maandlid Tennis Outdoor is automatisch lid van de KNLTB en daarmee tevens verzekerd tegen ongevallen. 

🎾 Voor de Maandlidmaatschappen Tennis Outdoor is een opzegtermijn van één volledige kalendermaand van toepassing. Voorbeeld: Een opzegging in februari betekent uitschrijving per 1 april. In de maand maart is het Maandlidmaatschap Tennis Outdoor dus nog actief.

🎾 Een opzegging dient middels een e-mailbericht aan [email protected] te geschieden. Na bevestiging van het bericht wordt de opzegging pas van kracht. De bewijslast van de opzegging ligt bij de Tennis Outdoor-leden. 

🎾 Een opzegging van het Maandlidmaatschap Tennis Outdoor geldt niet automatisch ook voor het RSS Membership. Opzegging van het RSS Membership dient expliciet te geschieden. Zie hiervoor de specifieke voorwaarden van het RSS Membership. 

🎾 Voor het innen van het lidmaatschapsgeld (en kosten voor overige gekozen gerelateerde lidmaatschapsproducten) maakt RacketSportSchiedam gebruik van automatische incasso per maand. 

🎾 Een nieuw of terugkerend Maandlid Tennis Outdoor betaalt eenmalig €20,- per persoon aan inschrijfgeld/administratiekosten. Registreren als Maandlid Tennis Outdoor kan op ieder moment. Bij meerdere keren per kalenderjaar registreren, wordt steeds €20,- aan inschrijfgeld/administratiekosten per registratie gerekend.

🎾 Het inschrijfgeld/De administratiekosten van €20,- worden verwerkt in de eerste betalingsmaand van de lidmaatschapsperiode.  

🎾 De incasso vindt aan het begin van iedere maand plaats. Door omstandigheden kan de incasso in de eerste maanden dat RacketSportSchiedam met automatische incasso werkt wat later plaatsvinden dan gewenst!

🎾 Bij het na herinnering opnieuw niet automatisch kunnen incasseren van de lidmaatschapskosten (en kosten voor overige gekozen gerelateerde lidmaatschapsproducten) wordt de eerstvolgende maand €10,- aan administratiekosten gerekend.

🎾 RacketSportSchiedam behoudt zich het recht voor om een Maandlid Tennis Outdoor de toegang tot het park te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan. De kosten lopen in een dergelijk geval gewoon door. Indien RacketSportSchiedam een niet-betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle kosten voor rekening van het in gebreke zijnde Maandlid Tennis Outdoor. De bewijslast van een betaling ligt in alle gevallen bij het Maandlid Tennis Outdoor. 

🎾 RacketSportSchiedam maakt gebruik van KNLTB.Club m.b.t. de registratie en administratie van de Maandlidmaatschappen. 

🎾 Een Maandlid Tennis Outdoor is verplicht tijdig gegevens te wijzigen die van belang zijn om een correcte administratie te voeren. 

🎾 Het tijdelijk stopzetten oftewel pauzeren van een Maandlidmaatschap Tennis Outdoor kan na een minimale lidmaatschapsduur van drie maanden voor minimaal vier en maximaal zeven maanden. Na pauzering is een minimale lidmaatschapsduur van drie maanden weer verplicht. 

🎾 Het pauzeren van een Maandlidmaatschap Tennis Outdoor gaat altijd in op de eerste dag van een maand. 

🎾 Het pauzeren van een Maandlidmaatschap Tennis Outdoor dient middels een e-mail aan [email protected] te geschieden. In het bericht dient de start- en einddatum van pauzering te worden aangegeven. Na bevestiging van het bericht wordt de pauzering pas van kracht. De bewijslast van pauzering ligt bij de Tennis Outdoor-leden. 

🎾 Bij pauzering van een Maandlidmaatschap Tennis Outdoor wordt de automatische incasso van het Maandlidmaatschap Tennis Outdoor in de gewenste maanden stopgezet. De automatische incasso van het RSS Membership loopt hierbij door.

🎾 Om een overeenkomst van baan- of veldverhuur aan te gaan dient een Maandlid Tennis Outdoor te reserveren via de persoonlijke online omgeving binnen KNLTB.Club of middels de KNLTB ClubApp waar RacketSportSchiedam gebruik van maakt. 

🎾 Het is als Maandlid Tennis Outdoor toegestaan om iemand zonder lidmaatschap bij RacketSportSchiedam mee te nemen als introducé. Voor een introducé wordt een evenredig deel van de baanhuur gerekend.

🎾 Een van de Maandleden Tennis Outdoor die onderdeel uitmaakt van een overeenkomst van baan- of veldhuur is verplicht om de geboekte outdoor tennisbaan minimaal 10 minuten voorafgaand aan het spelen met de RSS-KNLTB-Membercard aan de kiosk te bevestigen. Bij het niet op tijd bevestigen van de outdoor tennisbaan wordt de outdoor tennisbaan teruggegeven aan het systeem oftewel de outdoor tennisbaan is weer vrij voor verhuur.

🎾 Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van het management verboden om op een gereserveerde baan/gereserveerd veld tennistrainingen/lessen te geven of te ontvangen. 

🎾 Banen en velden die beschikbaar worden gesteld voor competities, toernooien of anderszins zijn alleen voor de betreffende doelgroep beschikbaar. De gelegenheid tot spelen voor niet-deelnemers is tijdens deze activiteiten beperkt of niet mogelijk zonder dat RacketSportSchiedam hiervoor een vergoeding schuldig is.

🎾 Na afronding van de registratie is de overeenkomst gesloten en verklaart de gebruiker/het Maandlid Tennis Outdoor zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de geldende algemene en specifieke voorwaarden en reglementen.  

Deze specifieke voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 01-04-2021